(Stan na: 01.09.2014)

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Hurco GmbH

Tutaj możesz pobrać nasze Ogólne Warunki Serwisu i Dostaw.

 

1. Zakres obowiązywania

1.1 Dostawy, usługi i oferty firmy Hurco GmbH (zwanej dalej "Hurco") są realizowane wyłącznie na podstawie następujących poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw. Odnoszą się one również do wszystkich przyszłych stosunków handlowych bez dalszych uzgodnień.

1.2 Ogólne warunki handlowe klienta nie mają zastosowania nawet wtedy, gdy klient odwołuje się do nich w związku ze swoim zamówieniem, a Hurco nie sprzeciwia się im. Obietnice, dodatkowe ustalenia oraz zmiany i uzupełnienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również zmian w wymogach formy pisemnej.

2. Potwierdzenie zlecenia

2.1 Oferty Hurco mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Umowa zawierana jest wyłącznie z pisemnym potwierdzeniem zamówienia, przesłanym przez Hurco faksem lub e-mailem, najpóźniej wraz z przyjęciem dostawy przez klienta lub wykonaniem usługi przez Hurco.

2.2 Treść i zakres dostaw i usług należnych od Hurco wynika wyłącznie z potwierdzenia zamówienia przez firmę Hurco.

 

3. Dostawy i usługi

3.1 Terminy dostaw i usług nie są wiążące, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Hurco w każdym razie może mieć tylko wtedy opóźnienie, gdy zostało ono spowodowane przez firmę Hurco, usługa powinna była być wykonana, a klient bezskutecznie wyznaczył firmie Hurco odpowiedni, pisemny termin dodatkowy (co najmniej 6 tygodni). Uzgodniony termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przedmiot umowy opuścił zakład lub jeżeli klient został powiadomiony o gotowości towaru do wysyłki lub jeżeli towar został wysłany drogą morską.

3.2 Terminy dostaw i realizacji zostaną odpowiednio przedłużone dla Hurco w przypadku zakłóceń spowodowanych siłą wyższą lub innymi przeszkodami, za które Hurco nie ponosi odpowiedzialności, takimi jak zakłócenia w dostawach przez dostawców, strajki, lokauty, zakłócenia w pracy zakładu itp. Firma Hurco zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeśli opóźnienie w dostawie i realizacji spowodowane takimi zdarzeniami trwa dłużej niż sześć tygodni.

3.3 W przypadku lekkiego zaniedbania, roszczenie klienta o odszkodowanie z tytułu opóźnionej dostawy i wykonania jest wykluczone. Jeśli zwłoka w dostawie i wykonaniu usługi nie wynika z umyślnego naruszenia umowy, za które odpowiedzialność ponosi firma Hurco, odpowiedzialność ograniczona jest do przewidywalnej, zazwyczaj występującej szkody, jednak maksymalnie do 5% wartości opóźnionej dostawy.

3.4 W przypadku zwłoki klienta w odbiorze dostaw lub usług oferowanych przez firmę Hurco lub braku współpracy z firmą Hurco, do której jest zobowiązany, klient ma obowiązek zwrotu dodatkowych kosztów lub odszkodowania za szkody.

3.5 Dostawy częściowe są dopuszczalne, jeśli jest to możliwe ze strony klienta i mogą być fakturowane oddzielnie.

3.6 Zobowiązanie Hurco do dostawy produktu określonego w umowie staje się wymagalne, jeśli przedłożone są ewentualnie wymagane zezwolenia prawne, w szczególności Federalnego Urzędu Gospodarki i Kontroli Wywozu (BAFA) oraz Departamentu Handlu USA (Office of Export Administration). Klient zobowiązany jest do współdziałania w przypadku danego postępowania, mającego na celu wydanie zezwolenia, oraz do udzielenia wszelkich wymaganych od niego informacji, które są potrzebne do wywozu towaru.

3.7 Jeśli klient ma zamiar wyleasingować lub wynająć przedmiot zakupu, to firma Hurco nie jest zobowiązana do zaakceptowania powstania stosunku umownego ze strony leasingodawcy lub najemcy.

4. Zmiany w produkcie

4.1 Hurco zastrzega sobie możliwość zmian w produktach, w szczególności w wyniku dalszego rozwoju, o ile ustalone dane dotyczące wydajności będą osiągnięte lub przekroczone. Hurco nie jest jednak zobowiązane do uzupełniania tego typu zmian także na już wykonanych lub już wysłanych produktach.

4.2 O zamianach produktu klienta należy informować tylko wtedy, jeśli chodzi o istotne zmiany, które mogą mieć wpływ na ustalone w umowie przeznaczenie produktu.

5. Przejście ryzyka

5.1 Ryzyko przechodzi na klienta - również w przypadku dostaw częściowych - z chwilą przekazania produktu objętego umową osobie wykonującej transport lub opuszczenia magazynu Hurco w celu jego wysyłki. Uzgodniony odbiór musi nastąpić niezwłocznie w terminie odbioru, najpóźniej po zgłoszeniu przez firmę Hurco gotowości do odbioru. Klient może odmówić przyjęcia towaru jedynie w przypadku istotnej wady.

5.2 Jeśli opóźnienie wysyłki nastąpiło na życzenie klienta lub nie było zawinione przez Hurco, to ryzyko związane ze zgłoszeniem gotowości do wysyłki przechodzi na klienta.

6. Kontrola

6.1 Niezwłocznie po trzymaniu towaru klient powinien sprawdzić, czy jest on jest kompletny, zgodny z dokumentami dostawy i czy nie ma wad. Jeśli pisemna reklamacja nie nastąpi w przeciągu czterech dni od daty widniejącej na dokumencie potwierdzenia odbioru dostawy, to towar uważa się za zgodny z przepisami i kompletny, chyba, że chodzi o wadę, która nie była możliwa do stwierdzenia w chwili badania.

6.2 Jeśli wysłany towar wykazuje widoczne uszkodzenia lub braki, to klient powinien to zaznaczyć podczas dostawy na potwierdzeniu odbioru firmy transportowej. Informacja taka musi w sposób wyraźny opisywać daną szkodę lub stwierdzone braki (zgłoszenie szkody zgodnie z § 438 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

7. Ceny i warunki płatności

7.1 Miarodajne są ceny określone przez Hurco w potwierdzeniu zlecenia.

7.2 Ceny rozumiane są jako ceny z ustawowo określonym podatkiem VAT od magazynu wysyłkowego firmy Hurco. Koszt stosowanego w handlu opakowania wysyłanych produktów jest zawarty w cenach. Inne dodatkowe usługi lub koszty, w szczególności koszty przewozu, będą rozliczane z klientem osobno.

7.3 O ile nie został przyznany limit kredytowy i nie zostały ustalone żadne inne płatności, to płatności są wymagalne 14 dni po wystawieniu faktury i uruchomieniu, łącznie z weryfikacją głównych jednostek funkcjonalnych bez żadnych odliczeń. Faktury wystawiane są z chwilą dostawy. W przypadku przekroczenia przez klienta przyznanych terminów płatności, od ceny zakupu po terminie płatności należne będą odsetki w wysokości 8% rocznie powyżej aktualnie obowiązującej bazowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego, bez konieczności dodatkowego upomnienia. Prawo do dalszych roszczeń odszkodowawczych pozostaje nienaruszone.

7.4 Pomimo odmiennych postanowień klienta, Hurco ma prawo do wstępnego potrącenia płatności w poczet starych długów klienta. Jeżeli koszty i odsetki zostały już poniesione z powodu opóźnienia, to firma Hurco ma prawo do potrącenia płatności najpierw z kosztów, a następnie z odsetek, a na koniec z roszczenia głównego.

7.5 Klient ma prawo do potrącenia tylko bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń. Klient może korzystać z prawa zatrzymania wyłącznie w stosunku do roszczeń wzajemnych wynikających z tego samego stosunku umownego.

7.6 W przypadku odstąpienia od warunków płatności bez podania przyczyny, firma Hurco może w każdej chwili zażądać zaliczki lub złożenia zabezpieczenia. Wszelkie zaległe roszczenia, łącznie z tymi, dla których uzgodniono płatność w ratach, stają się wymagalne do natychmiastowej zapłaty.

7.7 Termin płatności przyznany klientowi wymaga wystarczająco dostępnego limitu kredytowego dla każdego indywidualnego zamówienia. Jeśli zamówienie przekroczy dostępny limit kredytowy, firma Hurco zastrzega sobie prawo do zażądania z góry pozostałej wartości zamówienia. W przypadku późniejszej zmiany zdolności kredytowej Hurco ma prawo do odstąpienia od warunków płatności, żądania zaliczki lub złożenia zabezpieczenia oraz do odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonania.

8. Zastrzeżenie własności rzeczy

8.1 Dostarczone produkty objęte umową pozostają własnością firmy Hurco do momentu spełnienia wszystkich - również przyszłych – roszczeń, wynikających z umowy oraz poza nią, wynikających z całości stosunków handlowych z klientem (towar zastrzeżony).

8.2 Klient nie ma prawa zastawiać lub przenosić własności towaru zastrzeżonego jako zabezpieczenia. W przypadku dostępu osób trzecich do zastrzeżonych towarów lub w przypadku wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do majątku klienta, klient jest zobowiązany do wskazania własności firmy Hurco i natychmiastowego poinformowania firmy Hurco na piśmie.

8.3 Przedmioty dostarczane w celach testowych i demonstracyjnych pozostają własnością firmy Hurco. Klient jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego przechowywania i może z nich korzystać wyłącznie w ramach zawartej umowy.

8.4 W przypadku naruszenia umowy, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, również z tytułu innych i przyszłych dostaw lub usług firmy Hurco na rzecz klienta, lub w przypadku oznak pogorszenia się sytuacji finansowej, Hurco ma prawo zażądać od klienta zwrotu dostarczonego towaru zastrzeżonego. Wykonanie praw z zastrzeżenia własności lub wydanie z jakiegokolwiek innego powodu, nie jest uważane za odstąpienie od umowy. Niezależnie od tego firma Hurco zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i odstąpienia od umowy. Klient ponosi wszelkie koszty odbioru i utylizacji. W celu wyegzekwowania tych praw firma Hurco może wejść na teren siedziby klienta i zablokować towary zastrzeżone do wykorzystania lub wejść w posiadanie towarów zastrzeżonych lub zażądać cesji roszczeń klienta z tytułu wydania towaru w przypadku odsprzedaży.

8.5 Klient jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z towarem zastrzeżonym, a w szczególności do ubezpieczenia go na własny koszt od wszelkiego rodzaju ryzyka branżowego, w szczególności od ognia, wody, pęknięcia, kradzieży i innych szkód, w sposób adekwatny do wartości nowego towaru. Na żądanie firmy Hurco należy przedstawić dowód zawarcia ubezpieczenia i właściwej zapłaty składki ubezpieczeniowej. Jeśli klient nie wywiąże się z obowiązku zawarcia umowy i udowodnienia tego obowiązku pomimo żądania Hurco wraz z dwutygodniowym okresem karencji, firma Hurco ma prawo odzyskać przedmiot umowy lub ubezpieczyć go na koszt klienta.

8.6 Do momentu uregulowania wszystkich roszczeń Hurco wobec klienta, roszczenia ubezpieczeniowe zostaną przeniesione na Hurco w związku z wykonaniem zobowiązania.

8.7 Jeżeli klient odsprzedaje dostarczone produkty objęte umową w ramach zwykłej działalności gospodarczej, odstępuje on niniejszym wszystkie przysługujące mu roszczenia w wysokości ostatecznej kwoty faktury (łącznie z podatkiem VAT) z tytułu odsprzedaży swoim klientom lub osobom trzecim, niezależnie od tego, czy dostarczone produkty objęte umową zostały odsprzedane bez przetwarzania lub po przetworzeniu. Klient pozostaje upoważniony do ściągnięcia tej wierzytelności nawet po cesji. Nie narusza to prawa firmy Hurco do samodzielnego dochodzenia roszczeń. Hurco zobowiązuje się jednak do nieściągania wierzytelności, dopóki klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z uzyskanych dochodów, nie zalega z płatnością, a w szczególności nie został złożony żaden wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub płatności nie zostały zawieszone. Jeśli jednak tak jest, to firma Hurco może jednak wymagać, aby klient powiadomił firmę Hurco o odstąpionych wierzytelnościach i ich dłużnikach, podał wszystkie informacje niezbędne do windykacji, przekazał związane z tym dokumenty i powiadomił dłużników (osoby trzecie) o odstąpieniu.

8.8 Przetwarzanie lub przekształcanie dostarczonych produktów kontraktowych przez klienta odbywa się zawsze na zlecenie firmy Hurco. Jeśli dostarczone produkty objęte umową są przetwarzane z innymi przedmiotami nienależącymi do firmy Hurco, firma Hurco przejmuje współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości dostarczonych produktów objętych umową w stosunku do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania. We wszystkich innych aspektach, to samo odnosi się do przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia, co i do przedmiotu dostawy dostarczonego z zastrzeżeniem.

9. Przetwarzanie danych

9.1 Realizacja zlecenia odbywa się w ramach Grupy Przedsiębiorstw Hurco przy pomocy automatycznego przetwarzania danych. Klient udziela swojej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych, które stały się znane firmie Hurco w ramach relacji wynikających z umów i które są niezbędne do realizacji zlecenia. Poza tym klient zgadza się, by dane uzyskane w wyniku relacji handlowych firma Hurco wykorzystywała także wewnątrz Grupy Przedsiębiorstw Hurco, w rozumieniu Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych dla celów handlowych firmy Hurco.

9.2 W celu sprawdzenia wypłacalności klienta Hurco zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji w wywiadowniach gospodarczych lub w instytucjach ubezpieczających kredyty, odnośnie zdolności kredytowych klienta oraz do zgłoszenia im informacji, które ograniczać się będą do przypadków dotyczących postępowania niezgodnego z umową, np. zawnioskowane upomnienie w przypadku braku zapłaty bezspornej należności, wydany nakaz zapłaty w ramach egzekucji czy też podjęte czynności egzekucyjne. Przekazanie tych danych nastąpi tylko w przypadku, jeśli będzie to wymagane dla zagwarantowania uzasadnionych interesów firmy Hurco i nie będzie naruszać podlegającego ochronie interesu klienta. W takim wypadku Hurco przestrzegać będzie odnośnych przepisów w zakresie ochrony danych.

10. Gwarancja

10.1 Hurco gwarantuje w ramach postanowień ustawowych, z wykluczeniem daleko idących roszczeń, iż produkty, będące przedmiotem umowy, nie są obciążone istotnymi wadami i nadają się do zastosowania przewidzianego w umowie ewentualnie nadają się do normalnego zastosowania. Strony umowy są przy tym świadome, że zgodnie ze stanem techniki, nie jest możliwe wykluczenie błędów oprogramowania we wszystkich warunkach zastosowania. Stąd też istnieje zgodność co do tego, iż nieznaczne usterki - które pojawiają się szczególnie wtedy, gdy gotowość do zastosowania dostarczonego produktu jest utrudniona tylko w sposób nieznaczny - nie powodują roszczeń z tytułu gwarancji. Poza tym strony umowy są zgodne co do tego, iż Hurco wraz z naprawą przedmiotu umowy nie dokona tutaj potwierdzenia obowiązku prawnego i tym samym nie zostaną uruchomione nowe terminy gwarancji.

10.2 Z gwarancji wykluczone są szczególne usterki lub uszkodzenia, których powodem jest: spowodowane eksploatacją zużycie i normalne zużycie, zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem, błędy w obsłudze i zachowanie wskazujące na winę klienta, eksploatacja z wykorzystaniem niewłaściwego rodzaju prądu lub napięcia, jak też podłączenie do nieodpowiednich źródeł prądu, pożar, uderzenie pioruna, eksplozja lub przepięcia w sieci, wilgoć wszelkiego rodzaju itd. Poza tym gwarancja nie jest realizowana, jeśli usunięte są: numery seryjne, oznaczenia typów lub podobne oznakowanie lub spowodowano, że stały się one nieczytelne i/lub klient sam dokonuje napraw/ ingerencji w przedmiot umowy lub czynią to osoby trzecie.

10.3 Widoczne usterki musza być niezwłocznie – tzn. bez karygodnych opóźnień – zgłoszone przez klienta na piśmie, najpóźniej jednak w przeciągu jednego tygodnia od daty przyjęcia usługi/dostawy. W odniesieniu do wad ukrytych obowiązują regulacje ustawowe. Poza tym okres przedawnienia wynosi w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji rok od dnia przekazania produktu określonego w umowie, przy czym nie jest to zależne od daty uruchomienia.

10.4 W przypadku zaistnienia wady Hurco ma możliwość wyboru pomiędzy naprawą lub dostawą części zamiennych. Wymienione części stają się własnością Hurco. Jeśli klient przemieszcza przedmiot dostawy w całości lub częściowo z miejsca ustawienia ustalonego w umowie w inne miejsce, to klient ponosi dodatkowe wynikające z tego koszty, w szczególności wszystkie większe koszty podróży, jakie powstaną dla firmy Hurco. Jeśli działania naprawcze mają być przeprowadzone zagranicą, to Hurco przejmuje powstające koszty transportu i przejazdu jedynie do granicy Niemiec. Klient może dopiero po dwukrotnym niepowodzeniu działań naprawczych oświadczyć, iż odstępuje od umowy zakupu. Odstąpienie to jest jednak wykluczone, jeśli usterka jest tylko nieznaczna (zob. pkt. 10.1).

10.5 Jeśli w przypadku produktu będącego przedmiotem umowy chodzi o używaną maszynę, to wykluczona jest gwarancja w odniesieniu do wad innych niż wady widoczne.

10.6 Hurco zastrzega sobie prawo do osobnego obciążenia klienta w przypadku bezzasadnej reklamacji wszystkimi kosztami za nakłady, jakie poniesione zostały w zakresie sprawdzenia produktów będących przedmiotem umowy.

10.7 Jeśli klient z jakiegokolwiek powodu wystąpi z uzasadnionym roszczeniem gwarancyjnym i zwróci przedmiot umowy do Hurco w ramach gwarancji, to zapłaci odszkodowanie za okres, przez który był w posiadaniu przedmiotu umowy, które wynosi 0,05% ceny sprzedaży netto za każdy rozpoczęty dzień bezpośredniego posiadania.

10.8 Dopóki Hurco nie potwierdzi pisemnie istnienia wad, klient nie ma prawa do potrąceń z roszczeniami o zapłatę Hurco ani do dochodzenia prawa zatrzymania.

11. Pozostałe roszczenia odszkodowawcze

11.1. O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, roszczenia odszkodowawcze klienta - niezależnie od podstawy prawnej - są wykluczone. W szczególności firma Hurco nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, utracony zysk lub inne straty finansowe klienta.

11.2 Hurco ponosi odpowiedzialność - niezależnie od przyczyny prawnej - wyłącznie za szkody, które nie powstały w związku z przedmiotem zamówienia:

• w przypadku zamiaru działania ze strony firmy Hurco i/lub jej podwykonawców,
• w przypadku rażącego zaniedbania ze strony firmy Hurco i/lub jej podwykonawców,
• w przypadku zawinionego zagrożenia dla życia, ciała lub zdrowia,
• w przypadku wad, które zostały ukryte w sposób podstępny lub o braku których firma Hurco wyraźnie zapewniała.
• w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych.

 

11.3 Jeśli odpowiedzialność firmy Hurco jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności jej pracowników, pracowników, personelu, przedstawicieli i podwykonawców.

11.4 W przypadku szkód majątkowych, za które odpowiedzialna jest firma Hurco, obowiązek wypłaty odszkodowania jest ograniczony do sumy ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt firmy Hurco. Na życzenie klienta firma Hurco poinformuje go o odpowiedniej sumie ubezpieczenia w indywidualnych przypadkach. We wszystkich innych aspektach obowiązek wypłaty odszkodowania jest ograniczony do typowej szkody, przewidywalnej w chwili zawarcia umowy.

11.5 Wszelkie roszczenia odszkodowawcze, bez względu na podstawę prawną i kwestię winy oraz wiedzy, przedawniają się ustawowo 12 miesięcy po dostarczeniu produktu objętego umową.

12. Ochrona prawna intelektualnej działalności gospodarczej /prawa autorskie

12.1 Oprogramowanie operacyjne: Strony uzgadniają, że klient otrzyma jedynie nieograniczoną, niezbywalną licencję na dostarczone oprogramowanie. Firma Hurco ma prawo do unieważnienia udzielonej licencji, jeśli klient wykorzystuje ją niezgodnie z celem umowy, w szczególności kopiuje oprogramowanie, wprowadza do niego zmiany lub przekazuje je osobom trzecim. W zakresie, w jakim produkty objęte umową są przeznaczone do odsprzedaży, klient w wystarczającym stopniu zapewnia, że jego klienci przestrzegają niniejszych warunków licencji. Klient musi niezwłocznie zgłosić firmie Hurco wszelkie naruszenia warunków umowy przez odbiorcę.

12.2 Klient nie może usuwać, zmieniać, pokrywać lub w żaden inny sposób czynić nierozpoznawalnymi jakichkolwiek odniesień do produktów objętych umową, dotyczących praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej. Klient ma prawo do tłumaczenia dokumentacji dostarczonej dla celów komercyjnych wyłącznie za uprzednią zgodą firmy Hurco.

12.3 Firma Hurco zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie do oprogramowania operacyjnego, próbek, kosztorysów, rysunków i podobnych informacji o charakterze fizycznym i niematerialnym - również w formie elektronicznej; nie mogą one być udostępniane osobom trzecim. Hurco zobowiązuje się do udostępniania osobom trzecim informacji i dokumentów, określonych przez klienta jako poufne, wyłącznie za jego zgodą.

13. Wywóz lub reeksport

13.1 Wszystkie produkty objęte umową oraz wiedza techniczna są dostarczane przez Hurco zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami niemieckiej Ustawy o handlu zagranicznym (AWG)/ Rozporządzenia dotyczącego handlu zagranicznego (AWV) / Rozporządzenia UE w sprawie produktów i technologii podwójnego zastosowania oraz amerykańskimi przepisami eksportowymi i są przeznaczone do użytku i pozostawania w kraju dostawy, uzgodnionym z klientem. Jeśli klient zamierza dokonać reeksportu produktów objętych umową, jest zobowiązany do przestrzegania amerykańskich, europejskich i krajowych przepisów eksportowych. Reeksport produktów objętych umową niezgodnie z tymi postanowieniami jest zabroniony.

13.2 Klient musi samodzielnie poinformować się o aktualnie obowiązujących przepisach i rozporządzeniach (Federalny Urząd ds. Eksportu (Bundesausfuhramt), 65760 Eschborn/Taunus lub Departament Handlu USA, Biuro Administracji Eksportu, Waszyngton, D.C. 20230). Niezależnie od tego, czy klient określa ostateczne miejsce przeznaczenia dostarczonych produktów objętych umową, jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń od właściwych organów ds. handlu zagranicznego przed dokonaniem wywozu takich produktów. Firma Hurco nie ma obowiązku udzielania informacji w tym zakresie i nie gwarantuje w żaden sposób, że produkty objęte umową są zgodne z odpowiednimi przepisami eksportowymi. Klient również nie może wysuwać roszczeń do firmy Hurco, by ta dostosowała ona produkty objęte umową do odpowiednich przepisów eksportowych.

13.3 Wszelkie przekazania produktów kontraktowych przez klientów osobom trzecim, za wiedzą lub bez wiedzy firmy Hurco, wymagają również przekazania warunków licencji eksportowych. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów.

13.4 Bez uprzedniej oficjalnej zgody władz klient nie może sprzedawać produktów objętych umową bezpośrednio lub pośrednio do krajów objętych amerykańskim embargiem ani osobom fizycznych lub prawnym w tych krajach, ani osobom fizycznym lub prawnym znajdującym się na amerykańskich, europejskich lub krajowych listach zakazów (np.: “Specifically Designated Nationals and Blocked Persons” (Wyznaczeni w szczególności obywatele i osoby zablokowane), “Entity List” (Lista podmiotów), “Denied Persons List“ (Lista osób, którym odmówiono ochrony). Ponadto zakazane jest dostarczanie produktów objętych umową, osobom fizycznym lub prawnym, które w jakikolwiek sposób powiązane są ze wspieraniem, rozwojem, produkcją lub wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej broni masowego rażenia.

14. Podatek od zakupu/ podatek obrotowy od przywozu

Kupując produkty objęte umową, klient mający siedzibę poza terytorium Niemiec, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących podatku od zakupu/ podatku obrotowego od przywozu, obowiązujących na danym obszarze gospodarczym, w szczególności zobowiązany jest on do podania numeru identyfikacyjnego podatku obrotowego, bez uprzedniego wezwania oraz być chętnym do udzielenia niezbędnych informacji. W przypadku nieprzestrzegania tego wymogu klient jest zobowiązany do zwrotu powstałych kosztów/szkód.

15. Ceny części zamiennych

Ceny części zamiennych są loco magazyn Pliening, bez kosztów instalacji, transportu lub wysyłki oraz pakowania.

16. Prawo właściwe, miejsce wykonania zobowiązania, właściwość miejscowa sądu

16.1 Obowiązującym prawem jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wykluczone jest wykorzystanie umowy dotyczącej wiedeńskiej Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).

16.2 Miejscem wykonania zobowiązania i właściwością miejscową sądu jest Monachium. Hurco ma jednak prawo do zaskarżenia klienta przed każdym innym odpowiednim sądem.

16.3 Jeżeli którekolwiek z niniejszych postanowień - z jakiegokolwiek powodu - jest nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. W przypadku przepisów nieważnych stosuje się dopuszczalny przepis, który jest jak najbliższy ich celowi gospodarczemu lub prawnemu.